A už je to tu… naše oficiálne stanovisko k novovzniknutým zámerom na revitalizáciu Starej tržnice

Na projekte Mestské centrum Stará Tržnica verejne pracujeme už od júna tohto roku. Pravidelne ho zverejňujeme v médiách, na internetovej stránke, na portáli sme.sk – transparentne informujeme o jeho príprave.  Prvé kroky v komunikácii s bratislavskou samosprávou  boli predloženie projektu pánovi primátorovi Milanovi Ftáčnikovi a mestskej príspevkovej organizácii BKIS, ktorí k projektu vyjadrili svoje stanoviská. Po zapracovaní vecných pripomienok  v rámci legislatívneho procesu sme projekt počas mesiaca november predstavili na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva -Komisie  kultúry a ochrany historických pamiatok a Komisie finančnej stratégie pre správu a podnikanie s majetkom mesta. Obe komisie svojím hlasovaním projekt jasnou väčšinou podporili a odporučili na prerokovanie v Mestskom zastupiteľstve. 

Posledným krokom pred zaradením do programu Mestského zastupiteľstva bolo prerokovanie  na Mestskej rade v stredu 28.11.2012. Až priamo na zasadnutí  sa všetci prítomní členovia Mestskej rady dozvedeli novú informáciu, že ,,na poslednú chvíľu“ boli mestu emailom doručené ďalšie dva ideové zámery revitalizácie Starej tržnice. O obsahu a autoroch týchto projektov nám do tejto chvíle nie sú známe žiadne bližšie informácie. Informovaní doteraz zjavne neboli ani poslanci – členovia komisií, ani členovia Mestskej rady. Z tohto dôvodu nevieme posúdiť dôveryhodnosť, originalitu či verejnoprospešný zámer týchto ideových zámerov,  resp.  ich autorov.

S potešením sme preto prijali fakt, že Mestská rada svojím hlasovaním prijala uznesenie v pôvodnom znení, tak ako ho predložil primátor Milan Ftáčnik a zároveň primátora zaviazala pripraviť na rokovanie Mestského zastupiteľstva zmluvu o spolupráci s občianskym združením Aliancia Stará Tržnica.

Po kladnom prijatí  v oboch zásadných poslaneckých komisiách považuje aj Mestská rada projekt „Mestské centrum Stará Tržnica“ za jediný legitímny, ktorý by mal byť zaradený do programu prvého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v budúcom roku.